Acord ape uzate | Acord de preluare ape uzate | Acord ApaNova

 • Ape uzate

Acord de preluare ape uzate

Evacuarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare poate fi realizată numai pe baza unor documente justificative și respectând normele și normativele în vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor evacuate.

Acordul de preluare ape uzate (accept de evacuare ape uzate) reprezinta un document justificativ emis de societatea teritoriala responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul public de canalizare din localitate, respectand legislatia in vigoare, cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare. Obtinerea acestui act reprezinta o obligatie legale pentru fiecare agent economic.


Actele necesare obținerea/ modificarea acordului de preluare – Pentru solicitarea unui acord de preluare sau la modificarea datelor si a parametrilor pentru care a fost emis acordul de preluare, este necesară prezentarea la sediul Apa Nova București și depunerea unui dosar cu următoarele documente (Normativul de conținut):

 • cerere tip pentru emiterea/ modificarea acordului de preluare;
 • memoriu tehnic de prezentare și declarație;
 • o copie Certificat Constatator, emis de Camera de Comerț și Industrie/ Registrul Comerțului, pentru punctul de lucru pentru care se dorește emiterea acordului de preluare;
 • copie aviz emis de Apa Nova București referitor la amplasamentul și descărcarea apelor uzate (în cazul construcțiilor noi);
 • o copie contract de furnizare și de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul București (inclusiv anexele) și/sau copie
 • contract de prestare a serviciului de vidanjare, încheiat cu o societate care deține permise de vidanjare și un contract de prestare a serviciului de canalizare a apelor uzate vidanjate și/sau transportate, încheiat cu Apa Nova București;
 • listă sub forma unui tabel cu utilizatorii (persoane fizice și/ sau juridice) racordați la rețeaua de canalizare interioară. Tabelul va conține: numele persoanelor fizice/ juridice racordate; activitatea/ cod CAEN; măsurile, construcțiile și instalațiile pentru respectarea condițiilor calitative și cantitative proprii;
 • copie notificare de execuție și/ sau autorizație de gospodărire a apelor, contract încheiat cu A.N.A.R. – Asociația Națională Apele Române, pentru sursa de apă subterană;
 • planul rețelei interioare de canalizare cu marcarea racordurilor/ punctelor de prelevare a apelor uzate și a instalațiilor de epurare locale;
 • schema instalațiilor de epurare locale, prospecte și documente de conformitate, după caz;
 • analiză de audit, de identificare și stabilire a prezenței indicatorilor și substanțelor, numită „screening”, în conformitate cu criteriile din H.G. nr. 352/ 2005, H.G. nr. 351/2005, Ord. nr. 501/ 2003 și Ord. nr. 31/ 2006 pentru apele uzate și meteorice evacuate la rețeaua de canalizare (se realizează după caz, în funcție de activitatea desfășurată în incinta solicitantului, de complexitatea proceselor tehnologice etc.);
 • copie contracte de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor rezultate din procesele de epurare: grăsimi, uleiuri, slamuri, deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase etc, încheiate cu societăți autorizate;
 • planul de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale (potrivit prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 278/1997 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 100 bis), 2 exemplare. În cazul solicitării de prelungire a Acordului de preluare (Acceptului de evacuare) este necesară prezentarea copiei după vechiul Acord de preluare (Accept de evacuare) și documentele solicitate în Normativul de conținut, menționate mai sus. În cazul în care rețeaua interioară de canalizare deservește mai mulți agenți economici, pentru fiecare dintre aceștia se va întocmi memoriu tehnic.

Procedura de obtinere a Acordului de preluare ape uzate prespune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. Identificarea operatorului economic emitent al Acordului de preluare ape uzate (de ex. in municipiul Bucuresti sau pe judetul Ilfov);
 2. Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele emitentului;
 3. Intocmirea planului de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 4. Identificarea masurilor necesare pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative la evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare;
 5. Reprezentarea clientului in relatia cu emitentul Acordului de preluare ape uzate si in relatia cu organele de control.

După ce obții Acordul trebuie să verifici dacă acesta a fost eliberat cu măsuri și acțiuni de îndeplinit, spre exemplu: realizarea de instalații de preepurare a apelor uzate.

Un alt aspect important este realizarea monitorizării calității apelor uzate evacuate cu frecvența precizată în conținutul Acordului. Pentru efectuarea acestor analize, este necesar să încheiați un contract cu un laborator acreditat RENAR. Rezultatele acestor analize trebuie  transmise catre Apa Nova București S.A. în termen de maxim 5 zile de la elaborare.

În calitate de titular al Acordului de Preluare a apelor uzate, ai obligația de a solicita reînnoirea acestuia cu cel puțin 30 zile înainte ca acesta să expire.  De asemenea, ai obligația de a solicita revizuirea Acordului ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza obținerii lui.


Care sunt amenzile care se aplică pentru lipsa Acordului de Preluare?

Evacuarea apelor uzate și pluviale la rețeaua de canalizare fără acord de preluare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 – 1000 lei, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare a Municipiului București (pe lângă alte contravenții prevăzute de  Regulament și de Legea 51/ 2006 republicată cu modificările și completările ulterioare și de Legea 241/2006).

Dacă analizăm și prevederile OUG 195/2005, se poate constata că în funcție de încadrarea faptei, amenzile pot ajunge până la 60.000 lei.