Autorizatie ape | Autorizatie ape pentru foraj sau statie de epurare

  • autorizatie ape
  • acord ape uzate

Autorizație ape

Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente.


Documente necesare obtinerii Autorizatia de Gospodarire a Apelor

În vederea obținerii Autorizației de gospodărire a apelor, beneficiarul (sau un împuternicit al acestuia) va înainta la Administrația Naționala Apele Romane, Direcțiilor de Ape teritoriale sau Sistemelor de Gospodărirea Apelor (după caz), în principal, următoarele:

  • Cerere tip;
  • Avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza executării lucrărilor;
  • Autorizația de gospodărire a apelor în baza căreia a funcționat folosința de apă (dacă nu este lucrare nouă);
  • Documentația tehnică întocmită de către o unitate publică sau privată certificată de către Ministerul Mediului

Autorizația se obține după punerea in funcțiune sau în exploatare a lucrărilor ce au făcut obiectul avizului de gospodărire a apelor. Cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea valabilității se solicită reînnoirea prin depunerea unei cereri și a documentației care a stat la baza obținerii Autorizației inițiale, cu eventualele modificări apărute.

Conținutul documentației tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărirea apelor va fi cel prevăzut in Ord. M.M.G.A nr.661/2006. Autorizația de gospodărire a apelor se eliberează numai după ce solicitantul achită contravaloarea tarifului de emitere.